Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit geldt ook voor ons als vereniging, daarom hieronder onze aangepaste Privacy Policy. Privacy Policy Muziekvereniging “De Harmonie Vroomshoop” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Muziekvereniging “De Harmonie Vroomshoop” houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Muziekvereniging “De Harmonie Vroomshoop” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Verwerking van persoonsgegevens van leden en leerlingen Persoonsgegevens van leden worden door Muziekvereniging “De Harmonie Vroomshoop” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Administratieve doeleinde; Communicatie over concerten/repetities en over de sectie waar het lid bij speelt; Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. Het publiceren van naam/foto op facebook (met expliciete toestemming van het lid) Het gebruik van naam in een persbericht (met expliciete toestemming van het lid) Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Het inschrijfformulier voor leden / leerlingen; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging “De Harmonie Vroomshoop” de volgende persoonsgegevens van u vragen: - Naam : - Adres : - Postcode : - Woonplaats : - Telefoonnummer : - Geboortedatum : - IBAN : - Emailadres : - Eerder muziekvereniging waar hij/zij bij heeft gespeeld : - Kleding maat : Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging “De Harmonie Vroomshoop” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: - Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers (o.a. Dirigenten, instructeurs, docenten) - Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: - De arbeidsovereenkomst. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging “De Harmonie Vroomshoop” de volgende persoonsgegevens van u vragen: - Voornaam; - Tussenvoegsel; - Achternaam; - Telefoonnummer; - Emailadres; - Geboortedatum; - Salarisgegevens; - Kopie ID; - BSN-nummer; - Bankgegevens. Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging “De Harmonie Vroomshoop” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: - Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Verwerking van persoonsgegevens van Vrijwilligers Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Muziekvereniging “De Harmonie Vroomshoop” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): - Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: - De arbeidsovereenkomst. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging “De Harmonie Vroomshoop” de volgende persoonsgegevens van u vragen: - Voornaam; - Tussenvoegsel; - Achternaam; - Telefoonnummer; - Emailadres; Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging “De Harmonie Vroomshoop” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: - Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Verstrekking aan derden De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Binnen de EU Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Minderjarigen Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Bewaartermijn Muziekvereniging “De Harmonie Vroomshoop” bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Beveiliging Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; - Alle personen die namens Muziekvereniging “De Harmonie Vroomshoop” van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. - We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; - Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; - Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Rechten omtrent uw gegevens U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Vragen Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! Contactgegevens: Muziekvereniging “De Harmonie Vroomshoop” Email : info@deharmonievroomshoop.nl
Contributie
De contributiebedragen per jaar: Majorettes: Majorettes tot 18 jaar: € 11,00 per maand Majorettes vanaf 18 jaar: € 17,00 per maand Solisten / Duo training € 2,50 per maand extra. Kids Twirl € 1,50 per maand extra. Jeugdorkest / Orkest / Malletband: Senior leden (vanaf 18 jaar): € 18,50 per maand Jeugd leden tot 18 jaar die geen muziekles volgen: € 12,00 per maand Jeugd leden tot 18 jaar die wel muziekles volgens: € 6,50 per maand Kortingen: 2e, 3e enz. jeugdleden (jonger dan 18 jaar) uit één gezin krijgen 20% korting op bovenstaande contributietarieven. Indien een jeugdlid, die muziekles volgt, van 2 onderdelen lid is (bijvoorbeeld majorettes en orkest / malletband) dient er maar voor één onderdeel contributie betaald te worden. Indien een jeugdlid, die geen muziekles volgt, van 2 onderdelen lid is (bijvoorbeeld majorettes en orkest / malletband) dient het hoogste contributietarief betaald te worden. Tarieven opleiding: AMV: € 130,00  (in 10 termijnen van € 13,00 per maand*) Muziekonderwijs: € 330,00  (in 12 termijnen van € 27,50 per maand.) *maanden: Oktober t/m Juli Op deze tarieven wordt geen korting verleend.
 Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit geldt ook voor ons als vereniging, daarom hieronder onze aangepaste Privacy Policy. Privacy Policy Muziekvereniging “De Harmonie Vroomshoop” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Muziekvereniging “De Harmonie Vroomshoop” houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Muziekvereniging “De Harmonie Vroomshoop” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Verwerking van persoonsgegevens van leden en leerlingen Persoonsgegevens van leden worden door Muziekvereniging “De Harmonie Vroomshoop” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Administratieve doeleinde; Communicatie over concerten/repetities en over de sectie waar het lid bij speelt; Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. Het publiceren van naam/foto op facebook (met expliciete toestemming van het lid) Het gebruik van naam in een persbericht (met expliciete toestemming van het lid) Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Het inschrijfformulier voor leden / leerlingen; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging “De Harmonie Vroomshoop” de volgende persoonsgegevens van u vragen: - Naam : - Adres : - Postcode : - Woonplaats : - Telefoonnummer : - Geboortedatum : - IBAN : - Emailadres : - Eerder muziekvereniging waar hij/zij bij heeft gespeeld : - Kleding maat : Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging “De Harmonie Vroomshoop” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: - Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers (o.a. Dirigenten, instructeurs, docenten) - Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: - De arbeidsovereenkomst. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging “De Harmonie Vroomshoop” de volgende persoonsgegevens van u vragen: - Voornaam; - Tussenvoegsel; - Achternaam; - Telefoonnummer; - Emailadres; - Geboortedatum; - Salarisgegevens; - Kopie ID; - BSN-nummer; - Bankgegevens. Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging “De Harmonie Vroomshoop” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: - Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Verwerking van persoonsgegevens van Vrijwilligers Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Muziekvereniging “De Harmonie Vroomshoop” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): - Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: - De arbeidsovereenkomst. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging “De Harmonie Vroomshoop” de volgende persoonsgegevens van u vragen: - Voornaam; - Tussenvoegsel; - Achternaam; - Telefoonnummer; - Emailadres; Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging “De Harmonie Vroomshoop” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: - Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Verstrekking aan derden De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Binnen de EU Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Minderjarigen Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Bewaartermijn Muziekvereniging “De Harmonie Vroomshoop” bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Beveiliging Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; - Alle personen die namens Muziekvereniging “De Harmonie Vroomshoop” van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. - We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; - Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; - Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Rechten omtrent uw gegevens U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven oestemming hiertoe, Dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Vragen Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! Contactgegevens: Muziekvereniging “De Harmonie Vroomshoop” Email : info@deharmonievroomshoop.nl
Privacy Policy Download
Contributie
De contributiebedragen per jaar: Majorettes: Majorettes tot 18 jaar: € 11,00 per maand Majorettes vanaf 18 jaar: € 17,00 per maand Solisten / Duo training € 2,50 per maand extra. Kids Twirl € 1,50 per maand extra. Jeugdorkest / Orkest / Malletband: Senior leden (vanaf 18 jaar): € 18,50 per maand Jeugd leden tot 18 jaar die geen muziekles volgen: € 12,00 per maand Jeugd leden tot 18 jaar die wel muziekles volgens: € 6,50 per maand Kortingen: 2e, 3e enz. jeugdleden (jonger dan 18 jaar) uit één gezin krijgen 20% korting op bovenstaande contributietarieven. Indien een jeugdlid, die muziekles volgt, van 2 onderdelen lid is (bijvoorbeeld majorettes en orkest / malletband) dient er maar voor één onderdeel contributie betaald te worden. Indien een jeugdlid, die geen muziekles volgt, van 2 onderdelen lid is (bijvoorbeeld majorettes en orkest / malletband) dient het hoogste contributietarief betaald te worden. Tarieven opleiding: AMV: € 130,00  (in 10 termijnen van € 13,00 per maand*) Muziekonderwijs: € 330,00  (in 12 termijnen van € 27,50 per maand.) *maanden: Oktober t/m Juli Op deze tarieven wordt geen korting verleend.